Hakkımızda

Derneğimiz 2005 yılının Şubat ayında sivil toplumun gücüne ve yararına inanan Denetim Elamanları, Bürokrat, Akademisyen ve Özel Sektör temsilcilerinden oluşan multi-disipliner kişiler tarafından kuruldu. Derneğimizin öncelikli hedeflerinden birisi, "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına çözüm üreterek katkı sağlamaktır". Ayrıca Derneğimiz, günümüzün ve geleceğin vizyonunu ortaya koyarak örnek bir sivil toplum kuruluşu olmayı kendine amaç edinmiştir.Bu çerçevede KAYAD; "Sivil Toplum Anlayışının Marka İsmidir".

KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ (KAYAD), bu çerçevede;

Derneğimizin adı" Kamu Yönetimi Araştırma Derneği" dir. Kısa adı ise; "KAYAD'" dır. 

Kamu yönetiminin, özel sektörün, Türk dünyasının ve toplumun içinde bulunduğu sorunları, esaslı bir şekilde ve derinlemesine inceleyerek yeni ufuklar açan, gerçekçi ve demokratik bir anlayış ile çözmeye kararlı; kamunun isteklerini ve toplumsal yararı her şeyin önünde gören bir anlayışla idealist, azimli, demokratik kültürle yoğru1muş, fedakâr kişilerin oluşturduğu bir toplulukla, dostluk, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve karşılıklı güvenin tesis edildiği ve geliştirildiği; kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunduğu, adaletin egemen kılındığı, güvenli geçmişten güçlü geleceğe doğru kalkınmış, dünya devletleri içerisinde yerini alan müreffeh ve güçlü bir Türkiye inşaasına, katkıda bulunmaktır.

Kamu yönetiminin sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek temel çalışma alanımızdır.

Derneğimiz; kamu yönetiminin, özel sektörün, Türk dünyasının ve toplumun maddi ve manevi birikiminden yararlanarak ve bunların sentezini yaparak, yeni bir muasır medeniyet inşaası konusunda bunlardan en üst düzeyde yararlanır. Bu bağlamda düşünce ve bilgi üretimi ve bunları toplumla paylaşarak aksiyona dönüştürme faaliyetleri yapar. Bu çerçevede; Kamu yönetimi, özel sektör, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla, alanına ve konusuna göre bilimsel araştırma komisyonları kurar. Bu komisyonlar, araştırma komisyon başkanlığı şeklinde faaliyetlerini yürütür. Kamu yönetiminin sorunlarını tespit etmek üzere araştırma, inceleme ve istatistikî çalışmalar yapar. Konularına göre alan çalışması yapar ve bu çalışmaların sonuçlarını yasal her türlü iletişim araçlarını kullanarak kamuoyuna duyurur ve bunları kamuoyuyla paylaşır. Dernek amaçları kapsamında kamu yönetimini doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren konularda, kongre, konferans, seminer, panel, brifing, röportaj, sempozyum ve benzeri eğitsel etkinlikler düzenler.

Uzman kişilerden oluşan çalışma grupları kurarak etkinliğini sürdürür.

Faaliyetlerini etkin ve verimli kılmak amacı ile aynı ilkeler doğrultusunda çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar ve ortak projeler geliştirir. Ayrıca sivil toplum bilincinin gelişmesi ve kurumsallaşması için gerekli çalışmaları yaparak bu doğrultuda etkinliklerde bulunur. Dernek kamu yönetimi, özel sektör, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi konularda bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır. Bu amaçla konusunda uzman kişilerden oluşan çalışma grupları ile çalışmalarını projelendirir ve ulaşılan sonuçları rapor haline getirir. Bu raporları, öncelikli olarak dernek üyelerine gerekli gördüğünde kamu kurum ve kuruluşlarına, kamuoyuna ve özel sektör kuruluşlarının bilgisine sunar.

Dernek amacına yönelik bilimsel araştırmalar yapararak sonuçlarını kamuoyuyla paylaşır.

Dernek amacına yönelik bilimsel araştırmalara, bilgi, belge, kitap vs. imkanları ölçüsünde mali nitelikte destek sağlar ve bu doğrultuda destek alır. Aynı zamanda kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapar. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için KAYAD, amaçlarına yönelik akademi, enstitü ve araştırma merkezleri kurar. Dernek, amaçlarını kurumsallaştırmak için Ekim ayının ilk haftasını "Kamu Yönetimi Haftası" ilan eder. Ayrıca, kamu yönetimi kongresi düzenler. Derneğimiz Kamuoyunu Bilgilendirme Faaliyetleri Kapsamında; Öncelikle derneğin amacı doğrultusunda araştırmalar yapan uzmanların ve bilim adamlarının çalışmalarını kitap, dergi, broşür, bülten, rapor ve benzeri basım yöntemleriyle ve ayrıca konunun niteliğine göre tertiplenecek konferans, seminer şeklindeki etkinliklerle değerlendirir. Bu bağlamda, çeşitli yollarla edinilen bilgileri tüm iletişim araçlarından yararlanılmak suretiyle kamuoyuna duyurur.

Kişisel melekelerin ve yeteneklerin gelişimi konusunda  uygun ortamı hazırlar

Derneğimiz Bireylerin Kişisel Gelişimine Katkıda Bulunmak Amacıyla; Öncelikle üyelerin birbirleriyle tanışmalarını temin eder. Yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik ederek, aralarında anlamlı bir bağ ve birliktelik kurmayı amaçlar ve bunun için gerekli ortamı hazırlar. Kişisel melekelerinin gelişimi konusunda düşünce üretir ve benzeri etkinliklerde bulunur. Bireylerin kişisel gelişimi için bedelli veya bedelsiz eğitici, öğretici kurslar açar, seminer ve konferanslar düzenler, ayrıca konusuna göre bilimsel inceleme gezisi düzenler.

Bireylerin kariyer planlaması ve kariyer gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalar yapar

Bireylerin kariyer planlaması ve kariyer gelişimine katkıda bulunacak etkinliklerde bulunur Derneğimiz Toplumsal ve Özellikle Gençliğin Gelişmesine Yönelik Olarak ise; Gençlerin, kendilerini ilgilendiren her alanda ve her kademede yönetime katılmalarını, bilimsel çalışmalara ve araştırmalara iştiraklerini sağlar. Çalışma yaşamındaki gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi, yaşadıkları güçlüklerin ve sorunların çözümlenmesi, ayrıca gençlerin suça yönelmelerinin alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi konusunda gerekli araştırmaları yapar veya yaptırır.

Genç bilim adamlarının yetişmelerini destekler.

Başarılı ve çalışkan olduğu belgelerle anlaşılan öğrencilere burs verir. Genç bilim adamlarının yetişmelerini destekler. Üyelerinin yurt dışı eğitim faaliyetlerine ilişkin gerekli ortamı hazırlar ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti verir. Yüksek lisans ve doktora yapanlara imkanları ölçüsünde destek sağlar. Ülkemizin ve insanlığın tarih ve kültür birikiminden yararlanarak demokrasinin geliştirilmesi ve demokratik kültürün kurumsallaşması için çalışmalar, araştırmalar yapar ve bunu topluma çeşitli yollarla aktarmak suretiyle toplumla paylaşır. Bu amaçla eğitim, dil ve kültür merkezleri açar ve çalıştırır.

İnsandan başka hiçbir şey, dünyanın ekolojik dengesini bozamaz ilkesine inanır.

Bütün bu çalışma alanlarının ve etkinliklerin yanında KAYAD; "İnsandan başka hiçbir şey, dünyanın ekolojik dengesini bozamaz" cümlesinden hareketle çevre dengesi konusunda toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunur. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için ekolojik dengeye uygun kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri hazırlar veya hazırlatır.

DERNEĞİMİZ; TEMEL FELSEFE OLARAK 3D İLKESİYLE HAREKET ETMEKTEDİR. BUNLAR; DİRLİK, DÜRÜSTLÜK VE DAYANIŞMADIR


SAYGI, SELAM VE SEVGİLERİMİZLE...
(KAYAD
)